نام واحد : صنایع غذایی سالم خراسان

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 1901331
 • شماره مجوز : Oct-85
 • تاریخ مجوز : 23/10/1371
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%