نام واحد : تقی باغانی

نام محصول : اب لیموترش

 • سریال مجوز : 1904321
 • شماره مجوز : 3-151
 • تاریخ مجوز : 31/02/1374
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 110 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%