نام واحد : سازمان همیاری شهرداری های استان خراسانمجتمع صنعت گوش

نام محصول : کالباس ازگوشت گاو

 • سریال مجوز : 1904886
 • شماره مجوز : 5-193
 • تاریخ مجوز : 14/05/1375
 • کد محصول : 15111422
 • شرح محصول : کالباس ازگوشت گاو
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%