نام واحد : تحفه شرق

نام محصول : پوستگیری پسته

 • سریال مجوز : 1904920
 • شماره مجوز : 31844
 • تاریخ مجوز : 09/08/1378
 • کد محصول : 15492165
 • شرح محصول : پوستگیری پسته
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%