نام واحد : فیروزه درخشان نیشابورمصطفی توکلی

نام محصول : روغن خام پنبه دانه

 • سریال مجوز : 1904974
 • شماره مجوز : 5526
 • تاریخ مجوز : 03/10/1382
 • کد محصول : 15141211
 • شرح محصول : روغن خام پنبه دانه
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%