نام واحد : شرکت حکیم بهار

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1218563
 • شماره مجوز : 112/215847
 • تاریخ مجوز : 20/07/1391
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%