نام واحد : تعاونی کشتارگاه صنعتی طیورخادم الرضاعکاشمر

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 1906373
 • شماره مجوز : 10632
 • تاریخ مجوز : 05/12/1388
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 5,850 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%