نام واحد : گوهردانه نیشابور

نام محصول : کنجاله ازپس مانده های حاصل ازتولید روغن

 • سریال مجوز : 1906425
 • شماره مجوز : 27039
 • تاریخ مجوز : 14/06/1377
 • کد محصول : 15141250
 • شرح محصول : کنجاله ازپس مانده های حاصل ازتولید روغن
 • ظرفیت : 3,813 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%