نام واحد : تعاونی ایثار نیلگون

نام محصول : فعالیت های کشتارگاهی شامل کشتار پاک کردن گوشت گوسفند

 • سریال مجوز : 2022236
 • شماره مجوز : 21031
 • تاریخ مجوز : 27/08/1391
 • کد محصول : 15111112
 • شرح محصول : کشتارگاه ازنوع گوسفندی
 • ظرفیت : 8,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%