نام واحد : آردسفیداراک

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 3100073
 • شماره مجوز : 18765
 • تاریخ مجوز : 15/08/1385
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 72,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%