نام واحد : باسورک

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 3101725
 • شماره مجوز : 31729
 • تاریخ مجوز : 10/12/1389
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%