نام واحد : کشتارگاه صنعتی طیورساوه

نام محصول : ازضایعات مرغ

 • سریال مجوز : 3102122
 • شماره مجوز : 26175
 • تاریخ مجوز : 01/06/1378
 • کد محصول : 15111811
 • شرح محصول : پودرگوشت { غیرخوراکی برای انسان }
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%