نام واحد : تعاونی بهاران گوشت خمین

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی وانجمادما

 • سریال مجوز : 3104510
 • شماره مجوز : 26652
 • تاریخ مجوز : 27/06/1378
 • کد محصول : 15121410
 • شرح محصول : عمل اوری وانجماد بسته بندی ابزیان ومحصولات حاصل ازانها
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%