نام واحد : زرین کوشان بزم

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 3110102
 • شماره مجوز : 23761
 • تاریخ مجوز : 22/10/1388
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%