نام واحد : جواد احمد لو

نام محصول : رشته فرنگیورمیشل

 • سریال مجوز : 3113313
 • شماره مجوز : 3084
 • تاریخ مجوز : 15/02/1387
 • کد محصول : 15441122
 • شرح محصول : رشته فرنگی ورمیشل
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%