نام واحد : طیب و حیدر اکبری

نام محصول : رشته اش

 • سریال مجوز : 3113403
 • شماره مجوز : 5117
 • تاریخ مجوز : 08/03/1385
 • کد محصول : 15441123
 • شرح محصول : رشته اش
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%