نام واحد : همگام شیمی کاوه

نام محصول : روغن صنعتیغیرخوراکی

 • سریال مجوز : 3116946
 • شماره مجوز : 10688
 • تاریخ مجوز : 18/05/1388
 • کد محصول : 15111920
 • شرح محصول : روغن صنعتی { غیرخوراکی }
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%