نام واحد : لبنیاتی فرانوش فراهان

نام محصول : خامه استرلیزه

 • سریال مجوز : 3111166
 • شماره مجوز : 4439
 • تاریخ مجوز : 26/02/1387
 • کد محصول : 15201122
 • شرح محصول : خامه استرلیزه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%