نام واحد : تولید فرآورد های گوشتی کاله آمل

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل -
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رمضان سلیمانی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه مرغ

 • سریال مجوز : 200008000000
 • شماره مجوز : 701/1041
 • تاریخ مجوز : 23/12/1393
 • کد محصول : 1511412457
 • شرح محصول : کشتارگاه مرغ
 • ظرفیت : 4,800,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%