نام واحد : شهدینه آران

نام محصول : گلوتن گندم

 • سریال مجوز : 200008000000
 • شماره مجوز : 90449
 • تاریخ مجوز : 24/10/1391
 • کد محصول : 1532412309
 • شرح محصول : گلوتن گندم
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 77%
  77%