نام واحد : تعاونی تولیدی شاهین بال ساوه

نام محصول : بسته بندی پای مرغ

 • سریال مجوز : 3111824
 • شماره مجوز : 7301
 • تاریخ مجوز : 26/03/1389
 • کد محصول : 15111330
 • شرح محصول : بسته بندی پای مرغ
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%