نام واحد : زاگرس نوشان جهان

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 3105318
 • شماره مجوز : 7311
 • تاریخ مجوز : 31/04/1388
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%