نام واحد : زردانه توس

نام محصول : پروتئین ازسویا

 • سریال مجوز : 1907186
 • شماره مجوز : 30775
 • تاریخ مجوز : 06/09/1379
 • کد محصول : 15141311
 • شرح محصول : پروتئین ازسویا
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%