نام واحد : آلی گستر ترشیز امیری مقدم واسماعیل زاده وفتوتی

نام محصول : سایرفراورده های نشاسته گلوکز

 • سریال مجوز : 1912211
 • شماره مجوز : 10626
 • تاریخ مجوز : 10/11/1387
 • کد محصول : 15321310
 • شرح محصول : سایرفراورده های نشاسته [ گلوکز]
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%