نام واحد : تعاونی تولیدوبسته بندی زرین صنعت گوشت خراسان

نام محصول : بسته بندی گوشت ماکیان

 • سریال مجوز : 1907612
 • شماره مجوز : 31521
 • تاریخ مجوز : 06/08/1378
 • کد محصول : 15111222
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ماکیان
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%