نام واحد : فرآورد روغن نباتی

نام محصول : تولید روغن نباتی جامد

 • سریال مجوز : 1904877
 • شماره مجوز : 22179
 • تاریخ مجوز : 26/10/1385
 • کد محصول : 15141111
 • شرح محصول : تولید روغن نباتی جامد
 • ظرفیت : 59,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%