نام واحد : حسن محب الطاهر

نام محصول : کنسروزیتون

 • سریال مجوز : 1912529
 • شماره مجوز : 61798
 • تاریخ مجوز : 18/12/1380
 • کد محصول : 15131634
 • شرح محصول : کنسروزیتون
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%