نام واحد : تعاونی دستاوردنگین سبزترشیزعباس زارع یزدی

نام محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 1913062
 • شماره مجوز : 15436
 • تاریخ مجوز : 26/10/1381
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 2,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%