نام واحد : نوشین قندنیشابور

نام محصول : قند کله وحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 1913438
 • شماره مجوز : 3032
 • تاریخ مجوز : 11/02/1380
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%