نام واحد : میثم ستاره توس مکمل

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 1913549
 • شماره مجوز : 34396
 • تاریخ مجوز : 17/10/1379
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 17,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%