نام واحد : کشت وصنعت تکدانه

نام محصول : انواع شربت از غیر مرکبات

 • سریال مجوز : 200021000000
 • شماره مجوز : 48429
 • تاریخ مجوز : 23/09/1393
 • کد محصول : 1513512519
 • شرح محصول : انواع شربت از غیر مرکبات
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 81%
  81%