نام واحد : کشت وصنعت تکدانه

نام محصول : انواع آب سبزیجات

 • سریال مجوز : 200021000000
 • شماره مجوز : 59363
 • تاریخ مجوز : 27/12/1394
 • کد محصول : 1513412486
 • شرح محصول : انواع آب سبزیجات
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%