نام واحد : ترشکام خراسان

نام محصول : پوره میوه

 • سریال مجوز : 1911648
 • شماره مجوز : 12585
 • تاریخ مجوز : 06/03/1385
 • کد محصول : 15131451
 • شرح محصول : پوره میوه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%