نام واحد : سالم خراسان

نام محصول : حفاظت ازفسادابزیان ومحصولات حاصل ازانهابصورت کنسرو

 • سریال مجوز : 1914343
 • شماره مجوز : 52423
 • تاریخ مجوز : 17/10/1380
 • کد محصول : 15121110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادابزیان ومحصولات حاصل ازانهابصورت کنسرو
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%