نام واحد : فرآورده های غذایی رضوی

نام محصول : بسته بندی بذر

 • سریال مجوز : 1900949
 • شماره مجوز : 10893
 • تاریخ مجوز : 02/05/1390
 • کد محصول : 15492190
 • شرح محصول : بسته بندی بذر
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%