نام واحد : روغن فرآیند خراسان

نام محصول : تولید روغن نباتی جامد

 • سریال مجوز : 1915686
 • شماره مجوز : 28601
 • تاریخ مجوز : 13/12/1382
 • کد محصول : 15141111
 • شرح محصول : تولید روغن نباتی جامد
 • ظرفیت : 60,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%