نام واحد : پرند خراسان

نام محصول : مرغ برگر

 • سریال مجوز : 1916339
 • شماره مجوز : 8873
 • تاریخ مجوز : 25/12/1383
 • کد محصول : 15111718
 • شرح محصول : مرغ برگر
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%