نام واحد : صنایع غذایی سالم خراسان

نام محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو

 • سریال مجوز : 1916821
 • شماره مجوز : 13261
 • تاریخ مجوز : 31/04/1382
 • کد محصول : 15111510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%