نام واحد : نسبی رضا هاتفی اولائی و شرکا

نام محصول : بسته بندی بذر

 • سریال مجوز : 1900651
 • شماره مجوز : 15191
 • تاریخ مجوز : 02/05/1385
 • کد محصول : 15492190
 • شرح محصول : بسته بندی بذر
 • ظرفیت : 1 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%