نام واحد : سیدمحمود شریفی مقدم کاخکی

نام محصول : نمک طعام ید دارشستشو شده

  • سریال مجوز : 1911662
  • شماره مجوز : 52798
  • تاریخ مجوز : 27/12/1377
  • کد محصول : 15492513
  • شرح محصول : نمک طعام ید دارشستشو شده
  • ظرفیت : 127 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%