نام واحد : سهامی خاص تولیدی و صنعتی فضل نیشابور

نام محصول : روغن خام ازکلزا

 • سریال مجوز : 1913931
 • شماره مجوز : 4892
 • تاریخ مجوز : 07/07/1382
 • کد محصول : 15141222
 • شرح محصول : روغن خام ازکلزا
 • ظرفیت : 2,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%