نام واحد : تعاونی کشاورزی مرغداران سبزوار

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1918353
 • شماره مجوز : 15168
 • تاریخ مجوز : 06/10/1382
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%