نام واحد : کام خوش طوس

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 1915205
 • شماره مجوز : 12883
 • تاریخ مجوز : 11/04/1383
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%