نام واحد : فرآورده های غذایی آسا توس

نام محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو

 • سریال مجوز : 1920177
 • شماره مجوز : 10644
 • تاریخ مجوز : 09/12/1388
 • کد محصول : 15111510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%