نام واحد : تعاونی تولیدی و بسته بندی ایلیاسبزوار

نام محصول : میوه جات خشک

 • سریال مجوز : 1914667
 • شماره مجوز : 11934
 • تاریخ مجوز : 15/11/1383
 • کد محصول : 15131121
 • شرح محصول : میوه جات خشک
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%