نام واحد : کشت و صنعت پرناز طیور

نام محصول : گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 200035000000
 • شماره مجوز : 18209/701
 • تاریخ مجوز : 03/04/1395
 • کد محصول : 1511412483
 • شرح محصول : گوشت مرغ تازه بسته بندی شده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%