نام واحد : گشتارکاه صنعتی طیور خبوشان

نام محصول : بسته بندی پای مرغ

 • سریال مجوز : 1920704
 • شماره مجوز : 15865
 • تاریخ مجوز : 09/03/1386
 • کد محصول : 15111330
 • شرح محصول : بسته بندی پای مرغ
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%