نام واحد : نوین پروتئین پارسا

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 1921945
 • شماره مجوز : 33526
 • تاریخ مجوز : 15/10/1386
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%