نام واحد : کشت و صنعت به تک سوگل شیراز

نام محصول : انواع مربا

 • سریال مجوز : 200042000000
 • شماره مجوز : 16131
 • تاریخ مجوز : 24/02/1392
 • کد محصول : 1513412311
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%