نام واحد : تعاونی 320 شفا

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 200043000000
 • شماره مجوز : 16813/395
 • تاریخ مجوز : 18/06/1395
 • کد محصول : 1541412321
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%